Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 184.
Telefon: 06 20 288 6384
Email: eszef@eszef.hu

ESZEF Alapszabály

Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum

CIVIL SZERVEZET   

Alapszabálya

Az Alapszabály 2023. év november hó 06. napjától kezdődő hatállyal módosított, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Név: Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum

     Rövidített név: ESZEF

     Angol elnevezés: Forum for Co-operation of Health Professionals

     Német elnevezés: Dachverband für die Interessenvertretung der Facharbeiter im Gesundheitwesen

 

2. Székhely: 1073 Budapest, Akácfa utca 56. fszt. 04.

     Működése kiterjed az ország egész területére.

     1138 Budapest, Váci út 184. 1/102  (Váci út 184. Bussiness Center Kft.)

 

3. Jogállás: Szövetség, egyesületi formában működő önálló jogi személy.

4. Az Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum (továbbiakban: Fórum) az egészségügyi szakdolgozók szakmai képviseletét ellátó szövetség, amely a tagok önkéntes társulásán alapul, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül egyesületi formában fejti ki tevékenységét.

Tagja lehet egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, civil társaság /továbbiakban: tag/. Természetes személy a szövetségnek nem lehet tagja. 

5. Időtartama: Fórum határozatlan időre alakul.

6. Alapítás éve: 2001.

7. Honlapja: www.eszef.hu

8.  E-mail elérhetősége: eszef@eszef.hu

9. Pecsétje: Hosszított formátumban (45mm x 15mm) a Fórum neve, székhelye, adószáma

10. A Fórum és a tagok közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük pártoktól független, anyagi támogatást azoktól nem fogadnak el és ilyet azoknak nem is nyújtanak.  

 

II. A FÓRUM CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE:

1. A Fórum célja, a magyar lakosság széles körében az egészségi állapotot javító, betegségmegelőző, egészség- fejlesztő, nevelő, felvilágosító tevékenység folytatása; az egészségügyi szakdolgozók egységes szakmai képviselete (szakmai egyeztetés, véleménynyilvánítás, egységes vélemények képviselete az egészségügy területén működő köztestületek és államigazgatás szervei felé), az autonóm tagegyesületek közös törekvéseinek összehangolása.

 

2. A fenti célok megvalósulása érdekében a Fórum elsősorban az alábbi tevékenységeket végzi:

-        a lakosság és az egészségügyi szakdolgozók részére előadásokat, képzést és továbbképzést, vitafórumokat és konferenciákat szervez, kiadványokat készít, és terjeszt a lakosság széles körében.

-        az egészségügyi szakdolgozókat érintő kérdésekben együttműködik az egészségügy területén működő köztestületekkel és államigazgatási szervekkel,

-        az Egészségügyi Minisztérium egészségpolitikai döntéseit elősegíti és részt vesz a döntést előkészítő társadalmi vitájában,

-        állást foglal, véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a szakterületek gyakorlás feltételeinek kidolgozása és ellenőrzése terén, valamint a lakossági ellátást érintő szakmai kérdésekben,

-        javaslatot tesz új szakmai irányelvek kidolgozásához, új szakmai tankönyvek tartalmi szerkezetének kialakításához,

-        kapcsolatot teremt és tart fenn egészségügyi, nevelési, oktatási és egyéb szakmai érdekképviseleti szervekkel,

-        elősegíti és erősíti a tagegyesületek együttműködését a közös célok megvalósításában,

-        a tagegyesületek felhatalmazása alapján képviselik a Fórum és tagjaik közös érdekeit,

-        teret biztosít tagjai mellett, minden érdeklődő számára a Fórum tevékenységében való széles körű észrevételre.

 

3. A Fórum által ellátandó tevékenységi körök:

Fő tevékenységi kör: TEÁOR'08 94.12 Szakmai érdekképviselet

Egyéb tevékenységi körök:    

     TEÁOR'08  58.11  Könyvkiadás

     TEÁOR'08  58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

     TEÁOR'08  58.19  Egyéb kiadói tevékenység

     TEÁOR'08  72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

     TEÁOR'08  73.11  Reklámügynöki tevékenység

     TEÁOR'08  82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

     TEÁOR'08  85.59   M.n.s. egyéb oktatás

     TEÁOR'08  94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

4. A Fórum cél szerinti alábbi tevékenységeit a jogszabályokban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. A közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályok írják elő.

4. 1 tudományos tevékenység, kutatás tevékenység;

- Együttműködés a középtávú tudomány technológia- és innováció politika stratégia   

 kialakításában,

- közreműködés tudományos kutatásokban, felmérésekben,

- tanulmányok készítése

          - részvétel szakmai módszertani fejlesztésben

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv. 141.§(3.) bek.f.,pont

A kutatás–fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv 5.§(3)

 

4.2 oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenység;

-        Egészségügyi szakdolgozók szakmai-, tudományos fejlődésének elősegítése érdekében

       részvétel szakmai módszertani fejlesztésben

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv. 35.§(3) bek., 38.§, 141.§ (3)bek.g.pont

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 7.§-8.§

 

4.3 A jogszabály előkészítéséért felelő miniszter, stratégiai partner részére, a közvetlen egyeztetés során, mint az egészségügyi szakdolgozói jogterülettel foglalkozó, stratégiai partnerséggel nem rendelkező szervezet

- véleményének megjelenítése,

- egyeztető megbeszélések lefolytatása

- jogszabályok megalkotásának kezdeményezése,

- kidolgozásukban való aktív részvétel.

 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 14.§ 

 

4.4 A fekvőbeteg-intézmény Felügyelő Tanácsába, szakmai profilja által érintett, illetve országos, és bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezetek tagjai köréből kell delegált tagot választania.

           - Képviselők delegálása fekvőbeteg intézmények Felügyelő tanácsába  

A kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM. rendelet 2.§ (1)

 

5. A Fórum tevékenysége nyílt, tevékenysége során nem zárja ki, hogy tagjain kívül a nyilvánosan meghirdetett feltételek szerint bárki részesülhessen szolgáltatásaiból.

Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Fórum működésének, szolgáltatatásai igénybevétele módjának, valamint beszámolóinak, valamint az igénybe vehető szolgáltatásokról a tájékoztatás nyilvánosságát elsődlegesen www.eszef.hu honlapon, az érintettekkel közvetlenül írásban, illetve lehetőségei szerint szórólapokon és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

   

6. A Fórum tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai alapján készült beszámoló és annak valamennyi része nyilvános, abba bárki – az igénybe vehető szolgáltatásokról információgyűjtés vagy tájékozódás érdekében – előzetes egyeztetést követően- betekinthet, arról saját költségén másolatot kérhet.

 

7. A Fórum által szervezett – a honlapon és a helyi elérhetőségekben közölt tartalommal és időpontban meghirdetett – programokon, rendezvényeken, pályázatokon bárki, korlátozás nélkül részt vehet.

 

8. A Fórum gazdasági vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

 

III. A Fórum tagsága

1. A tagság keletkezése és feltételei

1.1 A Fórum tagja kizárólag olyan, egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy lehet, amely csatlakozási (belépési) szándékát az Elnökségnek írásban bejelenti, a Fórum célkitűzéseivel egyetértve, Alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal a Fórum céljainak megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és a tagdíj megfizetésére.

 

1.2 A tagsági viszony a csatlakozási (belépési) nyilatkozattal és a Fórum Tanács elfogadó határozatával, a határozat időpontjában jön létre.

 

2. A tagság megszűnése

2.1 A tagság megszűnik

2.1.1 a tag kilépésével

       a.) a tagságról a tagnak írásban kell nyilatkoznia,

 b.) a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni,

 c.) a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat  átvételének napján szűnik meg.

 d.) a kilépés a tagot terhelő vagyoni kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.

 

2.1.2 a tagot a közgyűlés az egyesületből kizárja

2.1.2.1 a tagot a Fórumból ki lehet zárni, ha a tag

a)     jogszabályt, vagy az alapszabály rendelkezéseit, vagy tanácsi határozatot súlyosan, vagy ismételten megsérti,

b)     A Fórum érdekeit sértő magatartást tanúsít

2.1.2.2 A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról. Lehetőséget kell részére biztosítani a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A tagság megszűnésének napja a Tanács kizáró határozatának a napja.

 

2.1.3 tagot a tagnyilvántartásból törölni kell a jogi személy megszűnése esetén

A tagság megszűnésének napja a jogi személy megszűnése esetén a bírósági nyilvántartásból való törlés napja.

2.1.4 a tagsági viszony egyesület általi felmondásával

2.1.4.1 a tag tagsági viszonyának felmondására tagdíjhátralék meg nem fizetése miatt akkor kerülhet sor, ha a tag tagdíját a mindenkori tárgyév március 31.-ig nem rendezi Az Elnökség a felmondást megelőzően írásban, igazolható módon felhívja a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, ha 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telt el, az Elnökség a tag tagsági viszonyát felmondja és törli a tagnyilvántartásból.

Az Elnökség tagsági viszonyt felmondó és a törlést elrendelő határozatát írásban közölnie kell a taggal.

Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot a Fórum tagjai közül törlik, tagsága a törlés napjával megszűnik.

                        

3. A tagok jogai és kötelezettségei

3.1 A tagok, mint jogi személyek jogaikat bejegyzett, aláírási és képviseleti joggal rendelkező képviselőik, illetve eseti képviseleti meghatalmazott útján gyakorolják.

A tagok bejegyzett, aláírási és képviseleti joggal rendelkező képviselői:

3.1.1 egyenlő jogokkal rendelkeznek, jogosultak vezető tisztségviselőket jelölni, illetőleg választani a Fórum testületeibe; választhatnak és választhatók a Fórum testületének vezető tisztségeire, minden tag egy szavazati joggal rendelkezik,

3.1.2 A tagok joga részt venni a Fórum munkájában, működését érintő minden kérdésről tanácskozási joggal rendelkezni a Tanács döntéshozatalában, a Fórum tevékenységét érintő kérdésekben javaslatokat, észrevételeket tenni, működéséről, tevékenységéről tájékoztatást kérni;

3.1.3 az elfogadott szabályzatokban meghatározott módon és feltételekkel igénybe venni a Fórum eszközeit; szolgáltatásait;

3.1.4 a Fórum bármely szervének Alapszabályt, illetve jogszabályt sértő határozatát a Fórum Tanácsa, illetőleg a bíróság előtt megtámadni.

3.1.5 A tagsági jogok forgalomképtelenek.

 

3.2 tagok kötelesek:

3.2.1 A tagokat egyenlő kötelezettségek terhelik, kötelesek eleget tenni az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségeknek, a Fórum Tanácsának és Elnökségének határozatait megtartani, tevékenységükkel nem veszélyeztethetik a Fórum céljának megvalósítását és a Fórum tevékenységét.

 

3.2.2 lehetőségei és képességei szerint kötelesek aktívan közreműködni a Fórum célkitűzéseinek megvalósításában, anyagi eszközeinek gyarapításában és megóvásában közreműködni, önként vállalt feladataikat teljesíteni, a Tanács által megállapított mértékű tagdíjat határidőben befizetni, a jogi személy adataiban bekövetkezett változást, a változást követő 30 (harminc) napon belül az Elnökségnek írásban bejelenteni, és a változást eredeti dokumentummal igazolni. 

 

IV. A FÓRUM SZERVEZETE

1. A Fórum testületi szervei

1.1 Tanács

1.2 Elnökség

1.3 Felügyelő Bizottság

 

1.1 A Tanács

1.1.1 A Fórum legfelsőbb döntéshozó, tagok képviselőinek összessége által alkotott vezető testületi szerve a Tanács.

A Fórum tevékenységét érintő minden kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

 

1.1.2 A Tanács tagjai:

A Fórum valamennyi tagegyesületének egy-egy, a tagegyesületi alapszabályban meghatározott aláírási és képviseleti jogosultsággal rendelkező bejegyzett képviselője, illetőleg eseti képviseleti meghatalmazottja.

 

1.1.3 A Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-        az Alapszabály elfogadása és módosítása

-        döntés az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek a Fórum vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – és az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott elfogadásáról.

-        a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása,

-        döntés a Fórum megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározásáról továbbá döntés gazdasági vállalkozás indításáról, megszüntetéséről,

-        döntés a Fórum Elnökének, Elnök helyettesének, Titkárának (vezető tisztségviselők), 4 évre, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak 5 évre szóló megválasztásáról, ill. visszahívásáról, valamint tisztségről történő lemondás elfogadásáról, visszahívás esetén új vezető tisztségviselő választásáról,

-        a Tanács elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének és 2 fő hitelesítőjének, továbbá választó, illetve a választást megelőző Tanácsülésen 3 tagú Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottság választása/ megerősítése,

-        döntés új tagegyesület felvételéről, a tag kizárásáról, valamint tagsági viszony felmondásáról hozott elnökségi határozat jóváhagyása,

-        a tagok által fizetendő éves tagdíj mértékének és esedékességének megállapítása,

-        kitüntetések alapítása, odaítélése,

-        a Tanács vezető tisztségviselői éves tiszteletdíjának, költségtérítésének, illetőleg munkadíjának meghatározása

-        döntés vezető tisztségviselők munkaviszonyban történő alkalmazásáról, illetve alkalmazásuk megszüntetéséről, munkáltatói jogok gyakorlása,

-        olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Fórum saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozóival köt,

-        tagegyesületek és az Elnökség (vezető tisztségviselői) között keletkezett viták elbírálása, a jelenlegi és korábbi tagok és vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok vagy más tagszervezetek elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, az Elnökség által hozott törvénysértő határozatok megsemmisítése, vagy megváltoztatása

-        választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, végelszámoló kijelölése

-        mindazok az ügyek, amelyeket törvény, az alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 

1.1.4 A Tanács összehívása

1.1.4.1 A Tanácsot a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett

- szükség szerint, de évente legalább egyszer az Elnök, akadályoztatása esetén a Titkár meghívó küldésével, közzétételével a Fórum székhelyére, illetve tagegyesületek képviselőinek létszámára tekintettel külső helyszínre hívja össze

- Tagegyesületek egytizedének kezdeményezésére, illetve a Felügyelő Bizottság javaslatára az ok és a cél megjelölésével rendkívüli ülést kell tartani.

- Az Elnök (Titkár) a szükséges intézkedések megtétele céljából köteles a Tanácsot összehívni, ha

a) a Fórum vagyona az esedékes tartozásokat nem  fedezi;

b) a Fórum előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

c) a Fórum céljainak elérése veszélybe került.

Az ilyen céllal összehívott Tanács ülésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Fórum megszüntetéséről dönteni.

 

Rendkívüli Tanácsülés összehívását bármely tag és a Felügyelő Bizottság Elnöke indítványozhatja.

A Tanácsülésen a Felügyelő Bizottság Elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt Felügyelő Bizottság tagja tanácskozási joggal vesznek részt.

 

1.1.4.2 A Tanács ülésre minden tagot, valamint a Felügyelő Bizottságot az időpont, a helyszín és a napirend közlésével - az írásbeli előterjesztések egyidejű megküldésével- igazolható módon, írásban postai úton, vagy a tag által kifejezetten erre a célra megadott e-mail címre történő meghívóval kell meghívni úgy, hogy a meghívók kézhezvétele legalább 15 nappal, rendkívüli Tanács ülés esetén 8 nappal megelőzze, a Tanács ülés napját.

A meghívót a honlapján is közzé teszi.

A www.eszef.hu honlapon történő közzététel útján biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a tagok a taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek. A javaslattételre legalább 5 napot kell biztosítani.

 

1.1.4.3  A Tanács ülési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és a Felügyelő Bizottság az összehívó Elnöktől (Titkártól) írásban kérhetik a napirend kiegészítését, a kiegészítés indoklásával.

A napirend kiegészítése tárgyában az Elnök (Titkár) jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelem tárgyában nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, a Tanács a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

1.1.4.4 A meghívónak tartalmaznia kell

a)     a jogi személy nevét és székhelyét,

b)     az ülés idejének és helyszínének megjelölését,

c)     az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák.

 

1.1.5 A Tanácsülés határozatképessége, döntési rendje

1.1.5.1 Határozatképes a Tanács ülése akkor, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag jelen van és az ülést szabályszerűen hívták össze.

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 

1.1.5.2 Ha a Tanácsülés nem határozatképes, akkor az emiatt megismételt Tanácsülést kizárólag az eredeti meghívóban rögzített,  az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás következményeire vonatkozó figyelmeztetést, valamint a megismételt Tanácsülés időpontját és helyét az eredeti meghívó tartalmazta.

A megismételt Tanácsülés az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Tanácsülés időpontját követő időpontra, azonos napirendi pontok megjelölésével az eredeti Tanácsülés napjára is össze lehet hívni.

 

1.1.5.3 A  szabályszerűen közölt napirenden kívüli ügyekben Tanácsülés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van és a napirendben nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárult.

 

1.1.5.4 A Tanácsülést, amennyiben nem szabályszerűen hívták össze, csak akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Tanácsülés a tagokra kötelező hatályú döntését határozatba foglalja.

 

1.1.5.5 A Tanácsülésen minden tagszervezet egy szavazati joggal rendelkezik, amelyet bejegyzett, aláírási és képviseleti joggal rendelkező képviselőik útján személyesen vagy eseti képviseleti meghatalmazottja útján gyakorolják.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Tanács ülésre szól, ideértve a határozat-képtelenség miatt ismételten összehívott Tanácsot is.

A képviseleti meghatalmazás közokirat, vagy teljes bizonyított magánokirat formájában legkésőbb a Tanács ülésének megnyitásáig át kell adni a Fórum elnökének.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Fórum terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Fórumnak nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

1.1.5.6 A Tanács határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza,

Kivétel:

­   a Tanács alapszabályának módosításához a Tanácsülésen jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel,

­   a Fórum céljának módosításához és a Fórum megszűnéséről szóló tanácsülési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel,

­   a tag felvételéről, kizárásáról, a tisztségviselők visszahívásáról, egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról, jelenlevő tagok kétharmados szótöbbséggel,

hozott szavazati aránya szükséges,  

 

1.1.5.7 Titkos szavazással történik az Elnökség (Elnök, Elnök-helyettes, Titkár) személyének, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, valamint tag Fórumból való kizárása. Az Elnökség vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottsági tagok újraválasztóak.

A titkos szavazással megválasztott vezető tisztségviselőket csak akkor lehet visszahívni, ha az új tisztégre jelölt tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell dönteni.

A Tanácsülés levezető elnökét, a Jelölő- és a Számvizsgáló Bizottságot az Elnökség javaslata alapján a Tanácsülés szótöbbséggel, nyílt szavazással választja.

 

1.1.5.8 A Fórum szerveibe a jelölés nyíltan történik. 

Adott tisztségre - a Tanács tagjai által- a tagegyesületek egy-egy, a tagegyesületi alapszabályban meghatározott aláírási és képviseleti jogosultsággal rendelkező bejegyzett képviselői, illetve a tagegyesületek regisztrált delegált tagjai közül javasolt személyek jelölhetők, akiknek a jelölő listára felkerülését a Tanács egyszerű szótöbbséggel fogadja el.

Adott tisztségre azt, a személyt kell megválasztani, aki a szavazatok egyszerű szótöbbségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlevők legalább egy negyedének a szavazatát megkapta. Szavazategyenlőség esetén az, akit sorrendben előbb jelöltek.

 

1.1.5.9 A Tanács ülésén megjelent szavazati joggal rendelkező tagokról jelenléti ív készül, melyen fel kell tüntetni a képviselő nevét, a tagszervezet megnevezését, székhelyét, az őt megillető egy szavazat számát és tartalmazza a jogi személy tag képviselőjének, illetve eseti meghatalmazottjának aláírását.

A jelenléti ívet a Tanács levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a két jegyzőkönyvvezető hitelesíti.

 

1.1.5.10 A Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyvezető és a Tanács ülését levezető elnök ír alá továbbá két megjelent tag hitelesítenek.

 

1.1.5.11 A Tanács a tagokra kötelező hatályú döntését határozatba foglalja.

A Fórum elnöke a Tanács által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

A határozatokat a honlapon közzé kell tenni.

 

1.1.5.12 A Tanács tagjai a jegyzőkönyvet, valamint a meghozott határozatok hatályát és a szavazás számarányát (határozatképesség, ellene, mellette, tartózkodik) is rögzítő határozatokat közvetlenül írásban kapják meg.

 

3. Az Elnökség

3.1 Az Elnökség a Fórum operatív ügyvezető és képviseleti szerve.

Két Tanácsülés közötti időben szervezi és irányítja a Fórum munkáját, ellátja a Fórum vezetését, dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Tanács hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Tanács ülésen köteles beszámolni.

 

3.2 Az Elnökség vezető tisztségviselő 3 tagját a Fórum Tanácsa –titkos szavazással- választja 4 (négy) évre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók. 

Vezető tisztségviselőnek választható a tagegyesületek egy-egy, a tagegyesületi alapszabályban meghatározott aláírási és képviseleti jogosultsággal rendelkező bejegyzett képviselői, illetve a tagegyesületek regisztrált delegált tagjai, akivel szemben a vezető képviselőkre vonatkozó kizáró ok nem áll fenn.

Az Elnökség tagjai:

·      Elnök,

·      Elnökhelyettes

·      Titkár

 

3.3  Az  elnökségi tagság megszűnik a

a) A tisztségről történő lemondással,

A lemondást az Elnökség ülésén kell bejelenteni és a bejelentést jegyzőkönyvben kell rögzíteni, vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.

A lemondás az új tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában a bejelentéstől számított 60 napon válik hatályossá.

b) Visszahívással

A titkos szavazással megválasztott tisztségviselőket csak akkor lehet visszahívni, ha az új tisztégre jelölt tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell dönteni.

c) A határozott idő elteltével

A határozott időre választott Elnökség esetén, a határozott idő lejártával.

d) Törvényben meghatározott ok bekövetkezte

 

A határozott időre választott Elnökség esetén, ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

 

3.4 Az Elnökség feladata, határozatképessége, döntési rendje

3.4.1 Feladata a működőképesség fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

Feladata elsősorban:

-      a Fórum napi ügyeinek vitele, Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, a Tanács határozatainak előkészítése és végrehajtása, a Fórum folyamatos működésének szervezése, irányítása,

-      beszámolók, éves költségvetés, munkaterv, szabályzatok, elkészítése és azoknak a Tanácsülés elé terjesztése, a vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásának előkészítése, visszahívásuk kezdeményezése,

-      a vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, a Tanács hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala, és végrehajtása,

-      a Tanácsülés napirendi pontjainak meghatározása, összehívása, a tagság és az Fórum szerveinek értesítése,

-      részvétel a Tanácsülésen és válaszadás a Fórummal kapcsolatos kérdésekre,

-      tagnyilvántartás, tagfelvétel előkészítése, döntés tagsági viszony felmondásáról, illetve tagnyilvántartásból való törlésről, a tagság tájékoztatásának biztosítása,

-      a Fórum képviselete, jogszabálytervezetek véleményezése, tudományos tevékenységének tervezése, irányítása, pályázatok figyelemmel kisérése, kiadványok gondozása,

-      a Fórum határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, iratok megőrzése

-      a Fórumot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele,

-      döntés a Fórummal munkaviszonyt létesítő alkalmazottak felvételéről, munkaviszonyuk megszüntetéséről, munkáltatói jogok gyakorlása,

-      döntés pályázatok kiírásáról, odaítéléséről, pályázaton való részvételről,

-      a Fórum könyveinek és iratainak szakértővel történő megvizsgáltatásának előzetes jóváhagyás megadása a Felügyelő Bizottság részére,

-      döntés minden olyan ügyvezetési és képviseleti ügyben, amely nem tartozik a Tanács kizárólagos hatáskörébe.

 

3.4.2 Az Elnökség szükséghez képest - de évente legalább kétszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot az időpont, helyszín és a napirend közlésével az írásbeli előterjesztések egyidejű megküldésével igazolható módon, postai, vagy elektronikus levél formájában kell meghívni úgy, hogy az írásbeli meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.

Rendkívüli Elnökségi ülés összehívását az Elnökség bármely tagja és a Felügyelő Bizottság Elnöke indítványozhatja.

 

Az Elnökség ülésein a Felügyelő Bizottság Elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt Felügyelő Bizottság tagja, valamint az adott napirendi pont témájában érdekelt tagszervezetek képviselői tanácskozási joggal vesznek részt.

 

3.4.3 Az Elnökség ülései nyilvánosak. Ez oly módon biztosított, hogy azokon előzetes bejelentéssel, meghívással, az adott téma megvitatásában érdekeltek részt vehetnek, de nincs szavazati joguk.

 

3.4.4 Az Elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes.

Ha az Elnökség nem határozatképes – a Fórum működőképességének fenntartása érdekében szükséges-, akkor az emiatt megismételt elnökségi ülést kizárólag az eredeti meghívóban rögzített,  az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás következményeire vonatkozó figyelmeztetést, valamint a megismételt elnökségi ülés időpontját és helyét az eredeti meghívó tartalmazta.

A megismételt elnökségi ülés az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – elnökségi ülés időpontját követő 5 (öt) napon belüli időpontra kell össze hívni.

 

Az Elnök jogosult az elnökségi tag visszahívását, új elnökségi tag választását kezdeményezni a Tanácsnál, ha a vezető tisztségviselő a szabályszerűen összehívott megismételt elnökségi ülésen sem jelenik meg és távolmaradását nem menti ki.

  

Az Elnökség döntéseit, határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, személyi kérdésekben titkosan dönt.

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, vagy el kell vetni a javaslatot.

 

3.4.5 Az üléseiről jegyzőkönyvet készít, az érdemi véleményeket, javaslatokat és a tagokra is kötelező döntését határozatba foglalja. A jegyzőkönyvben a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet jelenlévő 3 tag aláírásával hitelesíti.

Az Elnökség határozatait a Fórum elnöke tartja nyílván a Határozatok Könyvében és az érdekelteknek közvetlenül meg kell küldeni.

 

3.4.6 Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).

Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

 

3.4.7 A Fórum iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, Elnökség feladatkörébe tartozó egyéb nyilvántartásokat a titkár kezeli, illetve vezeti.

 

3.4.8 Az Elnökség jogosult akár a tagok közül delegált, akár kívülálló személyt jogi; pénzügyi, számviteli, könyvelői, valamint egyéb szakértői teendők ellátásával megbízni. Kívülálló személyek részére fizetendő díjazás mértékéről az Elnökség, két elnökségi ülés között –beszámolási kötelezettség mellett - az elnök dönt.

 

3.5   Elnökség vezető tisztségviselői

3.5.1 A Fórum választott vezető tisztségviselői: az Elnök, az Elnökhelyettes, a Titkár.

A választott vezető tisztségviselői funkció a megválasztással és az ellátandó tisztség elfogadásával keletkezik.

Ugyanaz a személy azonos választott tisztségre ismételten megválasztható.

 

3.5.2 A vezető tisztségviselők a Fórum vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Fórum érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a Tanács, Elnökség által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével a Fórumnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

 

3.5.3 A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Fórum működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Tanács az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

 

3.5.4 A vezető tisztségviselő jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

 

3.5.5 A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Fórumnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Fórummal szemben.

Ha a vezető tisztségviselő a jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel.

 

3.5.6 Elnök feladata:

Intézkedéseit a Tanács vagy az Elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig a Fórum érdekeivel összhangban

-        harmadik személyekkel szemben, továbbá hatóságok előtt önállóan képviseli a Fórumot,

-        szervezi és irányítja a Fórum tevékenységét a Tanács és az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdések kivételével,

-        kitűzi az elnökségi idejét, vezeti üléseit, meghatározza azok napirendjét és gondoskodik az ott hozott határozatok végrehajtásáról,

-        kitűzi a Tanácsülés idejét, meghatározza a napirendjét, gondoskodik összehívásáról, a Tanács határozatainak jegyzéséről, Határozatok Könyvében történő nyilvántartásáról, végrehajtásáról,

-        az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott elnöki beszámolót elkészíti és a Tanács elé terjeszti elfogadásra, 

-        dönt munkáltatói kérdésekben, kivéve a munkaviszony létesítése illetve megszüntetése kérdésében,

-        gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeiről, az Elnökség és a Fórum folyamatos működésének biztosításáról, ennek keretében előkészíti az Elnökség hatáskörébe tartozó döntésekhez szüksége írásos anyagokat, és azokat az elnökségi tagok részére időben megküldi, elkészíti az Elnökség éves beszámolóját, munkatervét, a Tanácsülés elé kerülő éves költségvetést, munkatervet, 

-        irányítja és ellenőrzi a Fórum gazdasági tevékenységét, biztosítja pénzügyi zavartalanságát, ellenőrzi a kiadások számláit, kezeli a Fórum pénzeszközeit, ennek keretében feladatát képezi az utalványozási jogkör gyakorlása, pénztárkönyv vezetése, egyesület iratainak, bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése, tagnyilvántartás vezetése, megbízólevél kiadása,

-        ellátja a vezetői ellenőrzésből reá háruló feladatokat,

-        szervezi és ellenőrzi a biztonságos munkakörülmények feltételeit, ellátja az Elnökre háruló munkavédelmi feladatokat,

-        gondoskodik a Fórum vagyonának biztonságáról, annak gyarapításáról,

-        kezdeményezi az Elnökség tagjának visszahívását, pótválasztását,

-        ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Tanács, Elnökség megbízza.

-        feladatait írásban átruházhatja. Az eseti és az általános meghatalmazások egy példányát folyamatos sorszámmal ellátva iktatni kell, az Elnökség iratai között kell irattárazni,

 

3.5.7 Elnökhelyettes feladata:

-        Kizárólag az Elnök akadályoztatása esetén a Titkárral együttesen eljárva helyettesíti az Elnököt,

-        pályázatok figyelemmel kisérése, javaslattétel, pályázatok kiírása, - értékelése,

-        Elnökség üléseiről jegyzőkönyv vezetése,

 

3.5.8 Titkár feladata:

-        Önállóan végzi feladatait és irányítja a tevékenység ellátásba bevont eseti, vagy tartós megbízottak, illetőleg alkalmazottak munkáját.

-        Kizárólag az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettessel együttesen eljárva helyettesíti az Elnököt,

-        a Tanács, az Elnökség, határozatai alapján a napi operatív teendők ellátása, illetve szervezése,

-        A Fórum iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, Elnökség feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat a titkár kezeli, illetve vezeti.

-        az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv vezetése, nyilvántartása,

-        a Fórum működéséhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása,

-        az Elnök akadályoztatása esetén a Tanács-, Elnökségi ülések összehívása,

-        tagnyilvántartás, tagokkal való kapcsolattartás.

 

4. A Felügyelő Bizottság

4.1 A Felügyelő Bizottság a Fórum felügyelő szerve, a Fórum érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Fórum jogszabály és alapszabályszerű működését és gazdálkodását.

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Fórum könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

4.2 Felügyelő Bizottságot kötelező létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, a civil törvény előírása szerint.

Ha a Fórum éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, Felügyelő Bizottság létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.

 

4.3 A Felügyelő Bizottság három tagját a Fórum Tanácsa választja meg 5 (öt) évi időtartamra. A tagok maguk közül elnököt választanak. Tagjai újraválaszthatók.

A felügyelő bizottsági tagság az elfogadással jön létre.

 

Felügyelő bizottsági taggá választható a tagegyesületek egy-egy, a tagegyesületi alapszabályban meghatározott aláírási és képviseleti jogosultsággal rendelkező bejegyzett képviselője, továbbá tagja, akivel szemben a törvényben előírt kizáró ok nem áll fenn.

Amennyiben tagjai száma 3 fő alá csökken, úgy köteles rendkívüli Tanács ülés összehívását kezdeményezni. A Két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni.

 

4.3.1 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja, akivel szemben az egyesülési jogról, avalamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzített összeférhetetlenségi ok áll fenn.

 

4.3.2 A Felügyelő Bizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.

 

4.4 A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, működéséért közvetlenül és kizárólag a Tanácsának felelős, beszámolási kötelezettséggel.

 

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:

-        Összehívja a Fórum legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a vezető tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Fórum vagy a tagok érdekeit.

-        Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges

-        jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

-         Írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Tanács részére.

-        Ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását.

-        Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.

-        Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Fórum tagjaitól, munkavállalóitól.

-        Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Fórum könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, szerződéseibe azokat szakértővel megvizsgáltathatja

 

4.5 A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Fórum működése során olyan jogszabálysértés vagy a Fórum érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

4.6 Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – az elnök/titkár nem hívta össze a Fórum Tanácsát, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult.

A Felügyelő Bizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

 

4.7 A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

4.8 A Felügyelő Bizottság működése

4.8.1 A Felügyelő Bizottság testületként jár el, üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer hívja össze, ügyrendjét maga állapítja meg. 

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

Ha az Elnökség nem határozatképes – a Fórum működőképességének fenntartása érdekében szükséges-, akkor az emiatt megismételt felügyelő bizottsági ülést kizárólag az eredeti meghívóban rögzített, az eredeti napirendben, szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás következményeire vonatkozó figyelmeztetést, valamint a megismételt felügyelő bizottsági ülés időpontját és helyét az eredeti meghívó tartalmazta.

A megismételt felügyelő bizottsági ülés az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – felügyelő bizottsági ülés időpontját követő 5 (öt) napon belüli időpontra, azonos napirendi pontok megjelölésével kell össze hívni.

A Felügyelő Bizottság elnöke jogosult a felügyelő bizottsági tag visszahívását, új felügyelő bizottsági tag választását kezdeményezni az Elnökségnél/Tanácsnál, ha a vezető tisztségviselő a szabályszerűen összehívott megismételt felügyelő bizottsági ülésen sem jelenik meg és távolmaradását nem menti ki.

 

4.8.2 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját e minőségében a Fórum tagjai nem utasíthatják.

4.8.3 A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Fórum elnökéhez kell intézni.

4.8.4 A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a Fórumnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályi szerint felelnek a Fórummal szemben.

 

4.8.5 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, Tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein.

 

4.8.6 Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Fórum Elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet, a Tanácsot.

 

4.8.7 Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, döntéseit határozatba foglalja, melyeket minden tag aláír. A jegyzőkönyvek és a határozatok példányainak irattárazása a Felügyelő Bizottság elnökének a feladatkörébe tartozik.

 

5. A Könyvvizsgáló

5.1 Egyesületnél könyvvizsgáló kijelölése akkor kötelező, ha a vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár) bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a vonatkozó hatályos jogszabályban meghatározott értékhatárt.

5.2 Könyvvizsgálóvá az jelölhető, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgáló megbízatása megújítható.

A könyvvizsgáló kijelölését követően, az Elnök köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

5.3 Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.

 

6.A Tanács testületi üléseinek jegyzőkönyve, határozatai

6.1 A Fórum  valamennyi szervének üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a

-        Tanácsülés esetén a jegyzőkönyvezető és a levezető elnök ír alá, valamint két jelenlevő hitelesítőnek megválasztott küldött hitelesít,

-        Elnökségi és a felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet, ülésein hozott döntéseket az Elnökség és Felügyelő Bizottság mind a 3 jelenlevő tagja aláírja.

 

Minden testületi ülésen készült jegyzőkönyv tartalmazza:

a)     az Egyesület nevét, székhelyét,

b)     az ülés helyét, idejét, napirendjét,

c)     az ülés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőknek és hitelesítőinek a nevét,

d)     az ülés határozatait, határozatonként a határozatképesség megállapítását, ideértve a szavazatok és ellenszavazatok valamint a tartózkodás számszerű megjelölését,

e)     tag, elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag, tiltakozását valamely határozat ellen,

f)      az ülésen elhangzott fontosabb eseményeket, indítványokat és minden olyan megjegyzést, bejelentést, melyet valamelyik tag, elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag, jegyzőkönyveztetni kíván.

Az ülésről készült jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását bárki kérheti a testületi szervek vezetőitől.

 

6.2 Határozatok, nyilvántartásuk:

6.2.1 A testületi ülések döntéseit határozatba foglalja. A határozatait meghozataluk után haladéktalanul sorszámmal ellátva írásba kell foglalni és be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A határozat a Határozatok Könyvébe történő bevezetéssel és a határozat meghozatalában részt vett vezető tisztségviselő aláírásával és egy jelenlevő tag hitelesítésével válik érvényessé.

 

6.2.2 A Határozatok Könyvét vezeti a

-        Fórum Elnöke /Tanács, Elnökség/

-        Felügyelő Bizottság elnöke a bizottság

határozatai tekintetében, oly módon, hogy a nyilvántartásból a testületi ülések döntésének tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen

 

6.2.3 Tekintettel arra, hogy a Fórum határozataiban a többség érdeke, véleménye kerül kifejezésre, a kisebbségben maradt tagok jogos érdekeit is védi a törvény, így a Fórum jogsértő határozatát bármelyik tag bíróság előtt keresettel támadhatja meg.

 

A testületi ülések határozatait a Határozatok Könyvébe történő bevezetéssel egyidejűleg igazolható módon írásban, vagy elektronikus úton kell megküldeni a testületi ülésekre meghívottaknak, Fórum tagokkal.

A testületi ülések határozatait a Fórum honlapján a döntéshozataltól számított 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni.

 

V. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

1. A döntést hozó szerv /Tanács/, valamint az ügyvezető szerv/Elnökség/ határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

      a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
      b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Fórum által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)     akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Fórum terhére másfajta előnyben részesít;

b)     akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)      aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)     akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Fórumnak nem tagja;

e)     aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

3. Nem lehet vezető tisztségviselő az,

a)     akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

b)     az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet, akit a foglalkozásától jogerősen eltiltottak,

c)     az eltiltás hatálya alatt, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

4. A szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

     a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott  

     adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

     b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

     c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,

     vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki

     d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény

     szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.

 

6. Szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

7. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntést hozó, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a Fórum azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Fórum által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

/közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa/

7. Szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

VI. FÓRUM KÉPVISELETE

 1. A Fórumot az Elnök önállóan, minden korlátozástól mentesen képviseli.

Az egészségügyi szakdolgozókat érintő kizárólag szakmai kérdésekben az Elnök írásos meghatalmazása alapján a tagegyesületek érintett képviselői is jogosultak eljárni.

 

2. A Fórum Elnökét a tisztségét megillető teljes hatáskörében kizárólag az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes a Titkárral együttesen eljárva helyettesíti.

A teljes hatáskörben helyettesítők a helyettesítés időtartama alatt a megtett, vagy az elmulasztott intézkedésekért jogi és anyagi felelősséggel tartoznak.

 

3.  A Fórumot az Elnök akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a hiteles aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint, kézzel a teljes nevét önállóan írja.

 

VII. A FÓRUM VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

1.A Fórum vagyona

1.1 A tulajdon oszthatatlanságából eredően a Fórum vagyonnal rendelkezik.

Induló vagyonát (110.000.-Ft, azaz egyszáztízezer forint) az alapító tagok által egyenlő arányban, befizetett 10.000.-Ft, azaz tízezer forint alapítói tagdíja képezi, mely tagdíjösszeget a tagegyesületek a jelen Alapszabály elfogadását követő 30 napon belül a Fórum pénzintézeti bankszámlájára befizetik.

1.2 A Fórum működéséhez szükséges kiadásokat a tagegyesületek tagdíjbefizetésekkel fedezik

A tagdíjbefizetés rendjét és mértékét az éves beszámoló elfogadásával együtt a Fórum Tanácsa határozza meg.

 

2. A Fórum gazdálkodása

2.1 A Fórum önfenntartó, nem nyereségérdekelt; a civil szervezetekre érvényes jogszabályban meghatározott gazdálkodási, nyilvántartási szabályok szerint gazdálkodik.

A Fórum gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre kell fordítania, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Fórum befektetési tevékenységet nem folytat.

 

2.2 A Fórum cél szerinti szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki más, tagsági jogviszonnyal nem rendelkező személyt is részesít.

A cél szerinti tevékenységéből illetve gazdasági- vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyílván.

 

A Tanács határozata alapján a Fórum kiegészítő jelleggel gazdasági vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban meghatározott alap céljainak megvalósítása érdekében, céljai szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

 

2.3 A Fórum Alapszabály szerinti céljainak megvalósításához a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII. tv. rendelkezései szerint, önkéntes segítőt foglalkoztathat.

 

2.4 Az Elnök a Fórum működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzlet év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegforduló nappal az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni, amelyeket a Tanács az általános szabályok szerint fogad el.

 

2.5 A Tanács által elfogadott beszámolóját, az adott üzletév mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon letétbe helyezi, honlapján közzéteszi.

 

2.6  A Fórum, a vezető tisztségviselőt, a támogató, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját –a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Fórum által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

2.7 A Fórum működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot egyrészt saját honlapján biztosítja, másrészt az Alapszabályban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével.

 

2.8 Iratbetekintés biztosítása

2.8.1 A Fórum elnöke köteles gondoskodni a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell az Elnök részére megküldeni.

 

2.8.2 A felvilágosítást és az iratbetekintést az Elnök a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

Az Elnök megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Fórum üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérhető a Fórum kötelezését a felvilágosítás megadására.

 

2.8.3 Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

 

3. Tagdíj

A Fórum tagjai éves tagdíjat fizetnek. A tagdíjfizetés rendjét és mértékét az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a Tanács határozza meg.         

A Tanács által meghatározott összegű tagdíjat a tagoknak átutalással a tárgyév március 31. napjáig kell megfizetniük.

 

VIII. A FÓRUM MEGSZŰNÉSE

1. A Fórum jogutód nélkül megszűnik,

a)  a tagok, kimondják megszűnését,

b)  a bíróság megszünteti,

c)  a Fórum megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg,

d)  szövetség tagjainak száma két tag alá csökken (egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint),  

és a Fórum vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a nyilvántartásból a bíróság törli.

 

2. A Fórum jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők, kielégítésére kell fordítani, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyon felhasználásának módjáról a Tanács dönt. A vagyon Fórum céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására kell felhasználni, vagy Fórum céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni

 

3. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a Fórum törlésével száll át az új jogosultra.

 

4. Helytállás a Fórum tartozásaiért

A Fórum kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni, tagjai a Fórum tartozásaiért nem felelnek.

 

5. A Fórum jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben a Fórumnak okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – a Fórum törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

 

6. A Fórum megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők a Fórum megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni a Fórum hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.

 

7. Jogutódlással történő megszűnés esetén, az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

 

 

IX. POLITIKAI NYILATKOZA

A Tanács elismeri, hogy a Fórum közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő választáson, fővárosi, megyei önkormányzat, megyei jogú város képviselő-testületébe, polgármester jelölés,  Európai Parlament tagjának jelölés során, jelöltet rendelkező nyilatkozat évét megelőző utolsó választásokon nem állított és nem támogatott, és a jövőre nézve kötelezettséget vállal arra, hogy a Fórum pártoktól független marad, azoknak támogatást nem nyújt azoktól támogatást nem fogad, képviselőjelöltet nem fog állítani ill. nem fog támogatni.

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Tanács rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül bárki részesülhet szolgáltatásaiból.

 

2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, továbbá a Tanács határozati az irányadók.

3. A jelen Alapszabályt a Fórum céljának figyelembevételével kell értelmezni.

 

Az Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum regisztrált, jelen levő 7 fő tagja a módosított és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2023. év november hó 06. napján megtartott Tanács ülésén 2023.11.06. /T/ 03. számú határozattal  tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és ugyanezen napon hatályba lépteti.

 

Budapest, 2023. év november hó 06. nap

                                                                                                       

 

 

 

 


Csordás Ágnes Katalin

Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum

elnöke

lakcíme: 2013 Pomáz, Hársfa u. 12.

 

 

A honlapot a Netteszt Kft. készítette